Vrijwilligers

Onze vereniging draait geheel op vrijwilligers.
Interesse in een vrijwilligersfunctie? Vraag om informatie en/of meld je aan via het contactformulier.

Toezichthouders
Toezichthouders zijn onze belangrijkste vrijwilligers. Ze staan in het seizoen elke ochtend paraat om tijdens de Vriendenuren de veiligheid in en rondom het bad te bewaken. Van elk team heeft er in ieder geval één een EHBO-diploma en één en certificaat reddend zwemmen. We kunnen altijd nieuwe toezichthouders gebruiken. Een gratis EHBO-cursus en een gratis cursus reddend zwemmen zit in het aanbiedingspakket.

Communicatie en PR
Om de Houtvaart te behouden hebben de Vrienden regelmatig contact met gemeentelijke instanties, de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. De vereniging benadert individuen, instellingen en organisaties die een direct of indirect belang hebben bij het voortbestaan van De Houtvaart.

Personen worden gevraagd lid te worden van de vereniging, en organisaties worden aangezet hun eigen kanalen te gebruiken om druk uit te oefenen op de publieke opinie en de gemeente Haarlem.

Zo zijn wijkraden, scholen, de Vereniging Haerlem, samen met de Bond Heemschut, en de Rijksdient voor de Monumentenzorg als ook de Haarlemse Jongerenraad reeds met succes benaderd.

Schoonmaak en klein onderhoud zwembad
Een grote groep mensen is actief om het zwembad schoon te houden en het klein onderhoud verrichten.

Bestuur
Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Het dagelijks bestuur behartigt de belangen van de Vereniging bij de Gemeente Haarlem en de beheerder van het zwembad de SRO en voert het door de Algemene Leden Vergadering vastgestelde beleid uit.

In de statuten die zijn  vastgelegd op 27 juli 1992 is het volgende opgenomen over de benoeming van het bestuur:

7.3: de leden van het bestuur worden door de ALV uit de gewone leden van de vereniging gekozen. 

7.5. Ieder bestuurslid wordt voor een periode van ten minste drie jaar gekozen en is daarna terstond herkiesbaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast.

8.1 : elk bestuurslid kan te allen tijde door de ALV worden ontslagen of geschorst geschorst;  met tweederde meerderheid van stemmen (8.2.). 

13.3 op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd tot het uitbrengen van 1/10de van de stemmen is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een ALV.  

De statuten van de vereniging zijn hier te vinden:

https://houtvaart.nl/wp-content/uploads/2024/07/statuten-Vrienden-van-de-Houtvaart-1.pdf

De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt
Voorzitter: Paul Platt, tot maart 2027

Penningmeester: Hanna van Ekeren, tot maart 2027

Lid: Barbara van Balen tot maart 2025 portefeuille secretariaat, website, nieuwsbrief

Lid: Hans Bakker tot maart 2027 , portefeuille monument, onderhoud, duurzaamheid

Vacature zie https://houtvaart.nl/wp-content/uploads/2024/07/vacature-bestuurslid-VvdH-communicatie.pdf