Privacy Verklaring

Vereniging Vrienden van de Houtvaart,
gevestigd aan Theemsplein 48 2014 CP Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring conform de AVG-wet is beschreven.

Contactgegevens:
https://www.houtvaart.nl
Theemsplein 48 2014 CP Haarlem
0626058367

Barbara van Balen is de Functionaris Gegevensbescherming van Vereniging Vrienden van de
Houtvaart. Zij is te bereiken via penningmeester@houtvaart.nl.

Er zijn twee bestanden van persoonsgegevens binnen de Vereniging Vrienden van de Houtvaart: de
ledenadministratie en het bestand toezichthouders. Het eerste bestand wordt gebruikt voor de
ledenadministratie op zich, de communicatie van het bestuur met de leden en voor de controle of
men wel lid is bij het naar binnen gaan van het zwembad, tijdens de Vrienden uren. Het tweede
bestand wordt gebruikt voor het opstellen van het rooster voor de toezichthouders en om het
mogelijk te maken onderling vervanging te regelen.

Voor de ledenadministratie is de penningmeester verantwoordelijk, voor het bestand
toezichthouders zijn de daartoe aangewezen coördinatoren verantwoordelijk.

Er circuleren binnen de Vereniging meer bestanden dan hier genoemd. Binnen de Vereniging zijn er
velen, die een initiatief nemen, waarbij door aanmelding nieuwe bestanden ontstaan. Voor deze
bestanden draagt het bestuur geen verantwoordelijkheid. Dat blijft dan een zaak tussen de
desbetreffende initiatienemer en degenen, die zich bij die persoon hebben aangemeld.

Deze privacy verklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens waarmee verenigingsbreed wordt
gewerkt en omvat de ledenadministratie.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Vereniging Vrienden van de Houtvaart verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Vereniging Vrienden van de Houtvaart verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren
of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
penningmeester@houtvaart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Vereniging Vrienden van de Houtvaart neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde
verwerkingen. De vereniging neemt geen besluiten op basis van algoritmen.

Bewaren van persoonsgegevens

Vereniging Vrienden van de Houtvaart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen: de gegevens worden bewaard tot twee jaar na opzegging of beëindiging van het
lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens worden niet aan andere organisaties ter beschikking gesteld. De enige reden om daar
van af te wijken is, indien het nodig is voor de doelstelling zoals hiervoor genoemd onder 1.
Vereniging Vrienden van de Houtvaart verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vereniging Vrienden van de Houtvaart gebruikt alleen technische en functionele cookies en
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf
doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door de vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Bezwaar, inzien gegevens en klachten

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
avg@houtvaart.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u
een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Vereniging Vrienden van de
Houtvaart zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Vereniging Vrienden van de Houtvaart wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vereniging Vrienden van de Houtvaart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via
penningmeester@houtvaart.nl.

Vastgesteld 11 oktober 2021