Voortgang watertemperatuur en verduurzaming Houtvaart

Op 16 mei is er een overleg geweest tussen de gemeente (afdeling vastgoed) en het bestuur van de Vrienden. Dit overleg vond plaats op verzoek van het bestuur naar aanleiding van de A.L.V en het gebrek aan informatie dat tijdens de ALV gegeven kon worden over de voortgang en de maatregelen rond het verduurzamingsproces.

Uit het overleg kwam naar voren dat het proces door personeelswisselingen vertraging heeft opgelopen. Er is toegezegd dat er een kennismakingsgesprek met de nieuwe projectleider wordt georganiseerd zodat de Vrienden van de Houtvaart weer aan het proces worden aangehaakt. Voor het verduurzamingsproces wordt geld vrijgemaakt in de kadernota 2025. Overeind blijft het doel om in 2027 bij het 100 jarig bestaan een up-to date en monumentaal goed onderhouden zwembad te hebben.  Planontwikkelingen van andere Haarlemse zwembaden zullen, – zo is ons verzekerd – financieel niet van invloed zijn op de onderhouds- en verduurzamingsvoornemens voor de Houtvaart. 

Het streven van de gemeente is om nog voor het eind van de zomer besluitvorming over maatregelen voor verduurzaming en een betere watertempratuur in gang te zetten. Een van de scenario’s die onderzocht zullen worden is badafdekking.  De VVH zal bij de ontwikkeling en de voorbereiding van de besluitvorming betrokken worden. Onze visie op monument en duurzaamheid is inmiddels in gemeentelijk bezit.   

reactie gemeente op VVH brief 08 22